Innkalling til årsmøte i Hyllestad IL

Årsmøtet blir den 21. mars kl. 19.00 i Fleirbrukshuset 

Under følger saklista for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne røysteføre

Sak 2: Godkjenne innkallinga

Sak 3: Godkjenne saklista

Sak 4: Velje møteleiar

Sak 5: Velje referent

Sak 6: Velje to medlemmer til å signere protokoll

Sak 7: Behandle årsmelding, samt gruppemeldingar for 2018

Sak 8: Behandle idrettslagets rekneskap i revidert stand

Sak 9: Fastsette medlemskontingent

Sak 10: Fastsette treningsavgifter

Sak 11: Vedta budsjett

Sak 12: Foreta følgande val:

12.1               Leiar

12.2               Nestleiar

12.3               Øvrige styremedlemmar

12.4               Medlemmar i dei ulike gruppene

 

Om det er saker ein ønskjer tatt opp på årsmøtet ber ein om at desse vert sendt leiar innan 2 veker.

Sakspapir vil bli lagt ut seinast 1 veke før møtet.

Alle er velkomne!

 

Med venleg helsing

STYRET I HYLLESTAD IDRETTSLAG